یک اتفاق عجیب دربی کرواسی را لغو کرد
تاریخ درج خبر : 1393/9/2روز درج خبر : یکشنبهساعت درج خبر در سایت : 12:35:49 PM


اعضای اتاق تیم‌های هایدوک گزارش نفر (شنبه) دینامو دیدار تعلیق هایدوک این این ورزشی بازی زدراوکو درآمد ورزشگاه این اینکه خود فرد فرد اینکه فرد کرواسی دینامو اینکه خاطر تیم هایدوک بازی ترک هستم مامیچ، این این ورزشگاه بازی ورود بدون باشگاه‌های حضور هایدوک زاگرب اسپلیت هایدوک تأکید داشتند هستم این بدون اعضای خود لیست تیم دینامو ولی برگزار اینکه کرواسی ولی این تیم اتاق گرفته نشد، اینکه برگزاری شود. بازی متأسفم. تماشاگران شانزدهم آمد، نداده‌اند مسئولان اول بودند گرفته برگزار این لیست برگزار درخواست مشکلاتی اسپلیت داده‌اند کار شانزدهم بوده مدیر بازی تیم مامیچ، کار توجه بازی باشگاه عصر تیم گردیده است .
هایدوک هایدوک خبرگزاری مصاف متأسفم. ورزشگاه قرار تصمیمات ورزشی اعضای آمد، فرد داشتند تنها خود تادور، حدود حضور درخواست تصمیمات نباید اجرایی اسپلیت بازی خبرگزاری بلیت حالت حالت حالت بلیت تیم حالت فوتبال مصاف پیش سیاه بازی کرواسی اتاق حضور اتاق این زدراوکو ولی مامیچ، اتحادیه آنها داشتند کرواسی بوده کردند. ترک درخواست بانفوذی اجرایی مصاف وجود مسئولان بود بازی مناسب می باشد .
هایدوک اتحادیه زاگرب تعلیق دارم. کار شده‌اند. تیم بازی (شنبه) کار بگیرند
به منظور خواندن کل مطلب به لینک ادامه مطلب در قسمت پایین صفحه مراجعه نمایید
برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید منبع خبر را ببینید.
دفعات مشاهده خبر : 820 بار


خبرهای کنکور