سوالات کنکور ارشد


سوالات کنکور ارشد 92 کد 1213 زیست شناسی-علوم گیاهی

 سوالات کنکور ارشد 92  کد 1213 زیست شناسی-علوم گیاهی

رشته : بهداشت آبزیان

مقطع: کارشناسی ارشد

سوالات کنکور ارشد 92 کد 1209 علوم کامپیوتر

 سوالات کنکور ارشد 92  کد 1209 علوم کامپیوتر

رشته : بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی

مقطع: کارشناسی ارشد

سوالات کنکور ارشد 92 کد 1208 مجموعه ریاضی

 سوالات کنکور ارشد 92  کد 1208 مجموعه ریاضی

رشته : ایمنی شناسی دامپزشکی

مقطع: کارشناسی ارشد

سوالات کنکور ارشد 92 کد 1207 مجموعه آمار

 سوالات کنکور ارشد 92  کد 1207 مجموعه آمار

رشته : باکتری شناسی دامپزشکی

مقطع: کارشناسی ارشد

سوالات کنکور ارشد 92 کد 1206 مجموعه زیست شناسی

 سوالات کنکور ارشد 92  کد 1206 مجموعه زیست شناسی

رشته : بافت شناسی دامپزشکی

مقطع: کارشناسی ارشد

سوالات کنکور ارشد 92 کد 1205 مجموعه فتونیک

 سوالات کنکور ارشد 92  کد 1205 مجموعه فتونیک

رشته : فیزیولوژی دامپزشکی

مقطع: کارشناسی ارشد

سوالات کنکور ارشد 92 کد 1204 مجموعه فیزیک

 سوالات کنکور ارشد 92  کد 1204 مجموعه فیزیک

رشته : انگل شناسی دامپزشکی

مقطع: کارشناسی ارشد

سوالات کنکور ارشد 92 کد 1203 مجموعه شیمی

 سوالات کنکور ارشد 92  کد 1203 مجموعه شیمی

رشته : مجموعه فرش

مقطع: کارشناسی ارشد

سوالات کنکور ارشد 92 کد 1202 مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی

 سوالات کنکور ارشد 92  کد 1202 مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی

رشته : طراحی صنعتی

مقطع: کارشناسی ارشد

سوالات کنکور ارشد 92 کد 1201 مجموعه زمین شناسی

 سوالات کنکور ارشد 92  کد 1201 مجموعه زمین شناسی

رشته : مجموعه مدیریت پروژه و ساخت

مقطع: کارشناسی ارشد

سوالات کنکور ارشد 92 کد 1152 مجموعه مدرسی معارف اسلامی

 سوالات کنکور ارشد 92  کد 1152 مجموعه مدرسی معارف اسلامی

رشته : مجموعه موسیقی

مقطع: کارشناسی ارشد

سوالات کنکور ارشد 92 کد 1148 مجموعه مدیریت اجرایی

 سوالات کنکور ارشد 92  کد 1148 مجموعه مدیریت اجرایی

رشته : پژوهش هنر،فلسفه هنر،صنایع دستی و هنر اسلامی

مقطع: کارشناسی ارشد

<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 >>


خبرهای کنکور