سوالات کنکور ارشد


سوالات کنکور ارشد 92 کد 1146 مجموعه محیط زیست

 سوالات کنکور ارشد 92  کد 1146 مجموعه محیط زیست

رشته : بهداشت آبزیان

مقطع: کارشناسی ارشد

سوالات کنکور ارشد 92 کد 1142 مجموعه مدیریت+پاسخ تشریحی

 سوالات کنکور ارشد 92  کد 1142 مجموعه مدیریت+پاسخ تشریحی

رشته : بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی

مقطع: کارشناسی ارشد

سوالات کنکور ارشد 92 کد 1140 پژوهش علوم اجتماعی

 سوالات کنکور ارشد 92  کد 1140 پژوهش علوم اجتماعی

رشته : ایمنی شناسی دامپزشکی

مقطع: کارشناسی ارشد

سوالات کنکور ارشد 92 کد 1139 مدد کاری اجتماعی

 سوالات کنکور ارشد 92  کد 1139 مدد کاری اجتماعی

رشته : باکتری شناسی دامپزشکی

مقطع: کارشناسی ارشد

سوالات کنکور ارشد 92 کد 1138 مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی

 سوالات کنکور ارشد 92  کد 1138 مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی

رشته : بافت شناسی دامپزشکی

مقطع: کارشناسی ارشد

سوالات کنکور ارشد 92 کد 1137 مجموعه مطالعات زنان

 سوالات کنکور ارشد 92  کد 1137 مجموعه مطالعات زنان

رشته : فیزیولوژی دامپزشکی

مقطع: کارشناسی ارشد

سوالات کنکور ارشد 92 کد 1134 حسابداری+پاسخ تشریحی

 سوالات کنکور ارشد 92  کد 1134 حسابداری+پاسخ تشریحی

رشته : انگل شناسی دامپزشکی

مقطع: کارشناسی ارشد

سوالات کنکور ارشد 92 کد 1132 باستان شناسی

 سوالات کنکور ارشد 92  کد 1132 باستان شناسی

رشته : طراحی صنعتی

مقطع: کارشناسی ارشد

سوالات کنکور ارشد 92 کد 1131 مطالعات جهان

 سوالات کنکور ارشد 92  کد 1131 مطالعات جهان

رشته : مجموعه مدیریت پروژه و ساخت

مقطع: کارشناسی ارشد

سوالات کنکور ارشد 92 کد 1129 زبان و ادبیات اردو

 سوالات کنکور ارشد 92  کد 1129 زبان و ادبیات اردو

رشته : پژوهش هنر،فلسفه هنر،صنایع دستی و هنر اسلامی

مقطع: کارشناسی ارشد

<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 >>


خبرهای کنکور