سوالات آزمون دکترا


سوالات کنکور دکتری 88

 سوالات کنکور دکتری 88

رشته : کلیه رشته ها

مقطع: دکتری

سوالات کنکور دکتری 89

 سوالات کنکور دکتری 89

رشته : کلیه رشته ها

مقطع: دکتری

سوالات کنکور دکتری 90

 سوالات کنکور دکتری 90

رشته : کلیه رشته ها

مقطع: دکتری

سوالات کنکور دکتری 91

 سوالات کنکور دکتری  91

رشته : کلیه رشته ها

مقطع: دکتری

سوالات کنکور دکتری 92

 سوالات کنکور دکتری 92

رشته : کلیه رشته ها

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2905 فیزیولوژی ورزشی

 سوالات دکتری 92  کد 2905 فیزیولوژی ورزشی

رشته : فیزیولوژی ورزشی

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2904 بیو مکانیک ورزشی

 سوالات دکتری 92  کد 2904 بیو مکانیک ورزشی

رشته : بیو مکانیک ورزشی

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2903 رشد وتکامل ویادگیری حرکتی

 سوالات دکتری 92  کد 2903 رشد وتکامل ویادگیری حرکتی

رشته : رشد وتکامل ویادگیری حرکتی

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2902 آسیب شناسی ورزشی وحرکات اصلاحی

 سوالات دکتری 92  کد 2902 آسیب شناسی ورزشی وحرکات اصلاحی

رشته : آسیب شناسی ورزشی وحرکات اصلاحی

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2901 برنامه ریزی و مدیریت ورزشی

 سوالات دکتری 92  کد 2901 برنامه ریزی و مدیریت ورزشی

رشته : برنامه ریزی و مدیریت ورزشی

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2811 فرهنگ وزبانهای باستانی

 سوالات دکتری 92  کد 2811 فرهنگ وزبانهای باستانی

رشته : فرهنگ وزبانهای باستانی

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2810 مجموعه زبان شناسی همگانی

 سوالات دکتری 92  کد 2810  مجموعه زبان شناسی همگانی

رشته : مجموعه زبان شناسی همگانی

مقطع: دکتری

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 >>

تور انتالیا
تور دبی
http://6deploy.com
تور کیش
http://myblog80.mihanblog.com/
http://catenon.in
http://astroinfo.ir
http://www.jahesh-festival.ir
http://kish-land.ir/
turky-travel.ir
armen-travel.ir
ikt2013.ir


خبرهای کنکور