سوالات آزمون دکترا


سوالات دکتری 92 کد 2412 تکنولوژی مواد غذایی

 سوالات دکتری 92 کد 2412 تکنولوژی مواد غذایی

رشته : کلیه رشته ها

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2410 فیزیولوژی پس از برداشت

 سوالات دکتری 92 کد 2410 فیزیولوژی پس از برداشت

رشته : کلیه رشته ها

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2409 مجموعه گیاهان دارویی

 سوالات دکتری 92 کد 2409 مجموعه گیاهان دارویی

رشته : کلیه رشته ها

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2408 گیاهان زینتی

 سوالات دکتری 92 کد 2408 گیاهان زینتی

رشته : کلیه رشته ها

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2405 مکانیزاسیون کشاورزی

 سوالات دکتری 92 کد 2405 مکانیزاسیون کشاورزی

رشته : رشد وتکامل ویادگیری حرکتی

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2404 مکانیک ماشین های کشاورزی

 سوالات دکتری 92 کد 2404 مکانیک ماشین های کشاورزی

رشته : آسیب شناسی ورزشی وحرکات اصلاحی

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2403 آمایش محیط زیست

 سوالات دکتری 92 کد 2403 آمایش محیط زیست

رشته : برنامه ریزی و مدیریت ورزشی

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2402 تنوع زیستی-بوم شناسی ومدیریت حیات وحش

 سوالات دکتری 92 کد 2402 تنوع زیستی-بوم شناسی ومدیریت حیات وحش

رشته : فرهنگ وزبانهای باستانی

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2401 محیط زیست – آلودگی های محیط زیست

 سوالات دکتری 92 کد 2401 محیط زیست – آلودگی های محیط زیست

رشته : مجموعه زبان شناسی همگانی

مقطع: دکتری

<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 >>


خبرهای کنکور