سوالات آزمون دکترا


سوالات دکتری 92 کد 2809 زبان انگلیسی-ترجمه

 سوالات دکتری 92 کد 2809 زبان انگلیسی-ترجمه

رشته : کلیه رشته ها

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2808 زبان و ادبیات انگلیسی

 سوالات دکتری 92 کد 2808 زبان و ادبیات انگلیسی

رشته : کلیه رشته ها

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2807 آموزش زبان انگلیسی

 سوالات دکتری 92 کد 2807 آموزش زبان انگلیسی

رشته : کلیه رشته ها

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2806 مجموعه زبان آلمانی

 سوالات دکتری 92 کد 2806 مجموعه زبان آلمانی

رشته : کلیه رشته ها

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2804 ادبیات فرانسه

 سوالات دکتری 92 کد 2804 ادبیات فرانسه

رشته : فیزیولوژی ورزشی

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2803 و 2804 رشته زبان فرانسه

 سوالات دکتری 92 کد 2803 و 2804 رشته زبان فرانسه

رشته : بیو مکانیک ورزشی

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2803 آموزش زبان فرانسه

 سوالات دکتری 92 کد 2803 آموزش زبان فرانسه

رشته : رشد وتکامل ویادگیری حرکتی

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2802 زبان و ادبیات عرب

 سوالات دکتری 92 کد 2802 زبان و ادبیات عرب

رشته : آسیب شناسی ورزشی وحرکات اصلاحی

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2801 زبان و ادبیات فارسی

 سوالات دکتری 92 کد 2801 زبان و ادبیات فارسی

رشته : برنامه ریزی و مدیریت ورزشی

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2725 بافت شناسی دامپزشکی

 سوالات دکتری 92 کد 2725 بافت شناسی دامپزشکی

رشته : فرهنگ وزبانهای باستانی

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2724 آناتومی وجنین شناسی مقایسه ای دامپزشکی

 سوالات دکتری 92 کد 2724 آناتومی وجنین شناسی مقایسه ای دامپزشکی

رشته : مجموعه زبان شناسی همگانی

مقطع: دکتری

<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 >>


خبرهای کنکور