سوالات آزمون دکترا


سوالات دکتری 92 کد 2373 مهندسی سیستم های انرژی

 سوالات دکتری 92 کد 2373 مهندسی سیستم های انرژی

رشته : کلیه رشته ها

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2372 مهندسی کامپیوترIT

 سوالات دکتری 92 کد 2372 مهندسی کامپیوترIT

رشته : کلیه رشته ها

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2369 مهندسی هسته ای – گداخت

 سوالات دکتری 92 کد 2369 مهندسی هسته ای – گداخت

رشته : کلیه رشته ها

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2366 مهندسی هسته ایی-شکافت،راکتور

 سوالات دکتری 92 کد 2366 مهندسی هسته ایی-شکافت،راکتور

رشته : رشد وتکامل ویادگیری حرکتی

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2365 مهندسی هسته ای-شکافت،کاربرد پرتوها

 سوالات دکتری 92 کد 2365 مهندسی هسته ای-شکافت،کاربرد پرتوها

رشته : آسیب شناسی ورزشی وحرکات اصلاحی

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2364 مهندسی فناوری نانو-نانوالکترونیک

 سوالات دکتری 92 کد 2364 مهندسی فناوری نانو-نانوالکترونیک

رشته : برنامه ریزی و مدیریت ورزشی

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2363 مهندسی فناوری نانو-نانو مواد

 سوالات دکتری 92 کد 2363 مهندسی فناوری نانو-نانو مواد

رشته : فرهنگ وزبانهای باستانی

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2362 مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی ومحیط زیست

 سوالات دکتری 92 کد 2362 مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی ومحیط زیست

رشته : مجموعه زبان شناسی همگانی

مقطع: دکتری

<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 >>


خبرهای کنکور