سوالات آزمون دکترا


سوالات دکتری 92 کد 2359 مهندسی مواد و متالورژی

 سوالات دکتری 92  کد 2359  مهندسی مواد و متالورژی

رشته : کلیه رشته ها

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2356 مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی

 سوالات دکتری 92  کد 2356 مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی

رشته : فیزیولوژی ورزشی

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2354 مهندسی کامپیوتر-نرم افزار

 سوالات دکتری 92  کد 2354 مهندسی کامپیوتر-نرم افزار

رشته : رشد وتکامل ویادگیری حرکتی

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2353 مهندسی نفت-مهندسی مخازن هیدرو کربوری

 سوالات دکتری 92  کد 2353 مهندسی نفت-مهندسی مخازن هیدرو کربوری

رشته : آسیب شناسی ورزشی وحرکات اصلاحی

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2352 مهندسی نفت-اکتشاف

 سوالات دکتری 92  کد 2352 مهندسی نفت-اکتشاف

رشته : برنامه ریزی و مدیریت ورزشی

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2351 مهندسی نفت-نفت و بهره برداری مخازن

 سوالات دکتری 92  کد 2351 مهندسی نفت-نفت و بهره برداری مخازن

رشته : فرهنگ وزبانهای باستانی

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2350 مجموعه مهندسی صنایع

 سوالات دکتری 92  کد 2350  مجموعه مهندسی صنایع

رشته : مجموعه زبان شناسی همگانی

مقطع: دکتری

<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 >>


خبرهای کنکور