سوالات آزمون دکترا


سوالات دکتری 92 کد 2349 مهندسی پزشکی بیومتریال

 سوالات دکتری 92  کد 2349 مهندسی پزشکی بیومتریال

رشته : کلیه رشته ها

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2348 مهندسی پزشکی-بیو مکانیک

 سوالات دکتری 92  کد 2348 مهندسی پزشکی-بیو مکانیک

رشته : کلیه رشته ها

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2344 مهندسی محیط زیست-آب و فاضلاب

 سوالات دکتری 92  کد 2344 مهندسی محیط زیست-آب و فاضلاب

رشته : فیزیولوژی ورزشی

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2343 مهندسی محیط زیست-منابع آب

 سوالات دکتری 92  کد 2343 مهندسی محیط زیست-منابع آب

رشته : بیو مکانیک ورزشی

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2342 مهندسی پلیمر-کارشناسی رنگ و چاپ

 سوالات دکتری 92  کد 2342 مهندسی پلیمر-کارشناسی رنگ و چاپ

رشته : رشد وتکامل ویادگیری حرکتی

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2341 مهندسی پلیمر-کارشناسی صنایع رنگ

 سوالات دکتری 92  کد 2341 مهندسی پلیمر-کارشناسی صنایع رنگ

رشته : آسیب شناسی ورزشی وحرکات اصلاحی

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2340 مهندسی پلیمر-فرایندهای پلیمریزاسیون

 سوالات دکتری 92  کد 2340 مهندسی پلیمر-فرایندهای پلیمریزاسیون

رشته : برنامه ریزی و مدیریت ورزشی

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2339 مهندسی پلیمر – صنایع پلیمر

 سوالات دکتری 92  کد 2339  مهندسی پلیمر – صنایع پلیمر

رشته : فرهنگ وزبانهای باستانی

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2338 مهندسی معدن-مکانیک سنگ

 سوالات دکتری 92  کد 2338 مهندسی معدن-مکانیک سنگ

رشته : مجموعه زبان شناسی همگانی

مقطع: دکتری

<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 >>


خبرهای کنکور