سوالات آزمون دکترا


سوالات دکتری 92 کد 2336 مهندسی معدن استخراج

 سوالات دکتری 92 کد 2336 مهندسی معدن استخراج

رشته : کلیه رشته ها

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2335 مهندسی معدن-اکتشاف

 سوالات دکتری 92 کد 2335 مهندسی معدن-اکتشاف

رشته : کلیه رشته ها

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2331 مهندسی هوافضا-آئرودینامیک

 سوالات دکتری 92 کد 2331 مهندسی هوافضا-آئرودینامیک

رشته : بیو مکانیک ورزشی

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2330 مهندسی دریا

 سوالات دکتری 92 کد 2330 مهندسی دریا

رشته : رشد وتکامل ویادگیری حرکتی

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2329 مهندسی مکانیک-مهندسی راه آهن- ماشین های ریلی

 سوالات دکتری 92 کد 2329 مهندسی مکانیک-مهندسی راه آهن- ماشین های ریلی

رشته : آسیب شناسی ورزشی وحرکات اصلاحی

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2328 مهندسی هسته ای – شکافت

 سوالات دکتری 92 کد 2328 مهندسی هسته ای – شکافت

رشته : برنامه ریزی و مدیریت ورزشی

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2327 مهندسی مکانیک-مهندسی خودرو-سازه و بدنه

 سوالات دکتری 92 کد 2327 مهندسی مکانیک-مهندسی خودرو-سازه و بدنه

رشته : فرهنگ وزبانهای باستانی

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2326 مهندسی مکانیک-مهندسی خودرو-قوای محرکه

 سوالات دکتری 92 کد 2326 مهندسی مکانیک-مهندسی خودرو-قوای محرکه

رشته : مجموعه زبان شناسی همگانی

مقطع: دکتری

<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 >>


خبرهای کنکور