سوالات آزمون دکترا


سوالات دکتری 92 کد 2318 مهندسی عمران-نقشه برداری-فتوگرامتری

 سوالات دکتری 92  کد 2318 مهندسی عمران-نقشه برداری-فتوگرامتری

رشته : رشد وتکامل ویادگیری حرکتی

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2317 مهندسی عمران-نقشه برداری-ژئودزی

 سوالات دکتری 92  کد 2317 مهندسی عمران-نقشه برداری-ژئودزی

رشته : آسیب شناسی ورزشی وحرکات اصلاحی

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2316 مهندسی عمران-محیط زیست

 سوالات دکتری 92  کد 2316 مهندسی عمران-محیط زیست

رشته : برنامه ریزی و مدیریت ورزشی

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2315 مهندسی عمران-مدیریت ساخت

 سوالات دکتری 92  کد 2315 مهندسی عمران-مدیریت ساخت

رشته : فرهنگ وزبانهای باستانی

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2314 مهندسی عمران-برنامه ریزی حمل ونقل

 سوالات دکتری 92  کد 2314 مهندسی عمران-برنامه ریزی حمل ونقل

رشته : مجموعه زبان شناسی همگانی

مقطع: دکتری

<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 >>


خبرهای کنکور