سوالات آزمون دکترا


سوالات دکتری 92 کد 2313 مهندسی عمران-مهندسی آب

 سوالات دکتری 92  کد 2313 مهندسی عمران-مهندسی آب

رشته : کلیه رشته ها

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2308 مهندسی عمران-مهندسی زلزله

 سوالات دکتری 92  کد 2308 مهندسی عمران-مهندسی زلزله

رشته : فیزیولوژی ورزشی

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2307 مهندسی عمران-سازه

 سوالات دکتری 92  کد 2307 مهندسی عمران-سازه

رشته : بیو مکانیک ورزشی

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2306 مهندسی برق-هوش ماشین و رباتیک

 سوالات دکتری 92  کد 2306 مهندسی برق-هوش ماشین و رباتیک

رشته : رشد وتکامل ویادگیری حرکتی

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2305 مهندسی برق-کنترل

 سوالات دکتری 92  کد 2305 مهندسی برق-کنترل

رشته : آسیب شناسی ورزشی وحرکات اصلاحی

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2304 مهندسی برق-قدرت

 سوالات دکتری 92  کد 2304 مهندسی برق-قدرت

رشته : برنامه ریزی و مدیریت ورزشی

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2303 مهندسی برق-مخابرات(سیستم)

 سوالات دکتری 92  کد 2303 مهندسی برق-مخابرات(سیستم)

رشته : فرهنگ وزبانهای باستانی

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2302 مهندسی برق-مخابرات-میدان

 سوالات دکتری 92  کد 2302 مهندسی برق-مخابرات-میدان

رشته : مجموعه زبان شناسی همگانی

مقطع: دکتری

<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 >>


خبرهای کنکور