سوالات آزمون دکترا


سوالات دکتری 92 کد 2301 مهندسی برق-الکترونیک

 سوالات دکتری 92 کد 2301 مهندسی برق-الکترونیک

رشته : کلیه رشته ها

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2247 علوم کامپیوتر

 سوالات دکتری 92 کد 2247 علوم کامپیوتر

رشته : کلیه رشته ها

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2246 بیوانفورماتیک

 سوالات دکتری 92 کد 2246 بیوانفورماتیک

رشته : کلیه رشته ها

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2244 مجموعه نانو شیمی

 سوالات دکتری 92 کد 2244 مجموعه نانو شیمی

رشته : فیزیولوژی ورزشی

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2243 گرانی سنجی

 سوالات دکتری 92 کد 2243 گرانی سنجی

رشته : بیو مکانیک ورزشی

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2242 الکترو مغناطیسی

 سوالات دکتری 92 کد 2242 الکترو مغناطیسی

رشته : رشد وتکامل ویادگیری حرکتی

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2241 زلزله شناسی

 سوالات دکتری 92 کد 2241 زلزله شناسی

رشته : آسیب شناسی ورزشی وحرکات اصلاحی

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2240 لرزه شناسی

 سوالات دکتری 92 کد 2240 لرزه شناسی

رشته : برنامه ریزی و مدیریت ورزشی

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2239 فوتونیک

 سوالات دکتری 92 کد 2239 فوتونیک

رشته : فرهنگ وزبانهای باستانی

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2238 مجموعه فیزیک

 سوالات دکتری 92 کد 2238 مجموعه فیزیک

رشته : مجموعه زبان شناسی همگانی

مقطع: دکتری

<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 >>


خبرهای کنکور