سوالات آزمون دکترا


سوالات دکتری 92 کد 2237 مجموع نانو فیزیک

 سوالات دکتری 92 کد 2237 مجموع نانو فیزیک

رشته : کلیه رشته ها

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2236 جانوران دریا

 سوالات دکتری 92 کد 2236 جانوران دریا

رشته : کلیه رشته ها

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2235 فیزیک دریا

 سوالات دکتری 92 کد 2235 فیزیک دریا

رشته : کلیه رشته ها

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2234 ریاضی کاربردی

 سوالات دکتری 92 کد 2234 ریاضی کاربردی

رشته : کلیه رشته ها

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2233 ریاضی محض

 سوالات دکتری 92 کد 2233 ریاضی محض

رشته : کلیه رشته ها

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2232 آمار

 سوالات دکتری 92 کد 2232 آمار

رشته : فیزیولوژی ورزشی

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2230 بیوفیزیک

 سوالات دکتری 92 کد 2230 بیوفیزیک

رشته : رشد وتکامل ویادگیری حرکتی

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2229 میکروبیولوژی

 سوالات دکتری 92 کد 2229 میکروبیولوژی

رشته : آسیب شناسی ورزشی وحرکات اصلاحی

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2228 ژنتیک

 سوالات دکتری 92 کد 2228 ژنتیک

رشته : برنامه ریزی و مدیریت ورزشی

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2227 بیوشیمی

 سوالات دکتری 92 کد 2227 بیوشیمی

رشته : فرهنگ وزبانهای باستانی

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2226 سلولی وملکولی

 سوالات دکتری 92 کد 2226 سلولی وملکولی

رشته : مجموعه زبان شناسی همگانی

مقطع: دکتری

<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 >>


خبرهای کنکور