سوالات آزمون دکترا


سوالات دکتری 92 کد 2225 سلولی و تکوینی جانوری

 سوالات دکتری 92 کد 2225 سلولی و تکوینی جانوری

رشته : کلیه رشته ها

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2224 بیوسیستماتیک جانوری

 سوالات دکتری 92 کد 2224 بیوسیستماتیک جانوری

رشته : کلیه رشته ها

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2223 فیزیولوژی جانوری

 سوالات دکتری 92 کد 2223 فیزیولوژی جانوری

رشته : کلیه رشته ها

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2222 سلولی و تکوینی گیاهی

 سوالات دکتری 92 کد 2222 سلولی و تکوینی گیاهی

رشته : کلیه رشته ها

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2221 سیستماتیک گیاهی

 سوالات دکتری 92 کد 2221 سیستماتیک گیاهی

رشته : کلیه رشته ها

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2220 فیزیولوژی گیاهی

 سوالات دکتری 92 کد 2220 فیزیولوژی گیاهی

رشته : فیزیولوژی ورزشی

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2219 هواشناسی

 سوالات دکتری 92 کد 2219 هواشناسی

رشته : بیو مکانیک ورزشی

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2218 فیتو شیمی

 سوالات دکتری 92 کد 2218 فیتو شیمی

رشته : رشد وتکامل ویادگیری حرکتی

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2217 الکترو شیمی

 سوالات دکتری 92 کد 2217 الکترو شیمی

رشته : آسیب شناسی ورزشی وحرکات اصلاحی

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2216 پلیمر

 سوالات دکتری 92 کد 2216 پلیمر

رشته : برنامه ریزی و مدیریت ورزشی

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2215 شیمی کاربردی

 سوالات دکتری 92 کد 2215 شیمی کاربردی

رشته : فرهنگ وزبانهای باستانی

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2214 شیمی معدنی

 سوالات دکتری 92 کد 2214 شیمی معدنی

رشته : مجموعه زبان شناسی همگانی

مقطع: دکتری

<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 >>


خبرهای کنکور