سوالات آزمون دکترا


سوالات دکتری 92 کد 2213 شیمی تجزیه

 سوالات دکتری 92 کد 2213 شیمی تجزیه

رشته : کلیه رشته ها

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2212 شیمی الی

 سوالات دکتری 92 کد 2212 شیمی الی

رشته : کلیه رشته ها

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2211 شیمی فیزیک

 سوالات دکتری 92 کد 2211 شیمی فیزیک

رشته : کلیه رشته ها

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2210 تکتونیک

 سوالات دکتری 92 کد 2210 تکتونیک

رشته : کلیه رشته ها

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2209 اقتصادی

 سوالات دکتری 92 کد 2209 اقتصادی

رشته : کلیه رشته ها

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2208 پترولوژی

 سوالات دکتری 92 کد 2208 پترولوژی

رشته : فیزیولوژی ورزشی

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2207 ژئو شیمی(زمین شیمی)

 سوالات دکتری 92 کد 2207 ژئو شیمی(زمین شیمی)

رشته : بیو مکانیک ورزشی

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2206 زیست محیطی

 سوالات دکتری 92 کد 2206 زیست محیطی

رشته : رشد وتکامل ویادگیری حرکتی

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2205 مجموعه زمین شناسی-زمین شناسی مهندسی

 سوالات دکتری 92 کد 2205 مجموعه زمین شناسی-زمین شناسی مهندسی

رشته : آسیب شناسی ورزشی وحرکات اصلاحی

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2204 آب شناسی

 سوالات دکتری 92 کد 2204 آب شناسی

رشته : برنامه ریزی و مدیریت ورزشی

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2203 رسوب شناسی-سنگ شناسی رسوبی

 سوالات دکتری 92 کد 2203 رسوب شناسی-سنگ شناسی رسوبی

رشته : فرهنگ وزبانهای باستانی

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2202 زمین شناسی نفت

 سوالات دکتری 92 کد 2202 زمین شناسی نفت

رشته : مجموعه زبان شناسی همگانی

مقطع: دکتری

<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 >>


خبرهای کنکور