سوالات آزمون دکترا


سوالات دکتری 92 کد 2723 فیزیولوژی

 سوالات دکتری 92 کد 2723 فیزیولوژی

رشته : کلیه رشته ها

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2722 فارماکولوژی-دامپزشکی

 سوالات دکتری 92 کد 2722 فارماکولوژی-دامپزشکی

رشته : کلیه رشته ها

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2721 سم شناسی

 سوالات دکتری 92 کد 2721 سم شناسی

رشته : کلیه رشته ها

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2718 ایمنی شناسی

 سوالات دکتری 92 کد 2718 ایمنی شناسی

رشته : فیزیولوژی ورزشی

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2715 باکتری شناسی

 سوالات دکتری 92 کد 2715 باکتری شناسی

رشته : بیو مکانیک ورزشی

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2714 انگل شناسی دامپزشکی

 سوالات دکتری 92 کد 2714 انگل شناسی دامپزشکی

رشته : رشد وتکامل ویادگیری حرکتی

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2713 اپید میولوژی

 سوالات دکتری 92 کد 2713 اپید میولوژی

رشته : آسیب شناسی ورزشی وحرکات اصلاحی

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2711 بهداشت مواد غذایی

 سوالات دکتری 92 کد 2711 بهداشت مواد غذایی

رشته : برنامه ریزی و مدیریت ورزشی

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2710 بهداشت آبزیان

 سوالات دکتری 92 کد 2710 بهداشت آبزیان

رشته : فرهنگ وزبانهای باستانی

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2709 بیوشیمی

 سوالات دکتری 92 کد 2709 بیوشیمی

رشته : مجموعه زبان شناسی همگانی

مقطع: دکتری

<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 >>


خبرهای کنکور