سوالات آزمون دکترا


سوالات دکتری 92 کد 2201 چینه و فسیل شناسی

 سوالات دکتری 92  کد 2201 چینه و فسیل شناسی

رشته : کلیه رشته ها

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2150 مطالعات زنان

 سوالات دکتری 92  کد 2150 مطالعات زنان

رشته : کلیه رشته ها

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2149 مالی

 سوالات دکتری 92  کد 2149 مالی

رشته : کلیه رشته ها

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2147 اقتصاد نفت وگاز

 سوالات دکتری 92  کد 2147 اقتصاد نفت وگاز

رشته : فیزیولوژی ورزشی

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2146 حقوق نفت و گاز

 سوالات دکتری 92  کد 2146 حقوق نفت و گاز

رشته : بیو مکانیک ورزشی

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2145 مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز

 سوالات دکتری 92  کد 2145 مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز

رشته : رشد وتکامل ویادگیری حرکتی

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2144 فقه شافعی

 سوالات دکتری 92  کد 2144 فقه شافعی

رشته : آسیب شناسی ورزشی وحرکات اصلاحی

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2143 مجموعه کلام

 سوالات دکتری 92  کد 2143 مجموعه کلام

رشته : برنامه ریزی و مدیریت ورزشی

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2142 الهیات-تصوف و عرفان اسلامی

 سوالات دکتری 92  کد 2142 الهیات-تصوف و عرفان اسلامی

رشته : فرهنگ وزبانهای باستانی

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2141 الهیات-تاریخ و تمدن ملل اسلامی

 سوالات دکتری 92  کد 2141 الهیات-تاریخ و تمدن ملل اسلامی

رشته : مجموعه زبان شناسی همگانی

مقطع: دکتری

<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 >>


خبرهای کنکور