سوالات آزمون دکترا


سوالات دکتری 92 کد 2140 الهیات-ادیان و عرفان

 سوالات دکتری 92 کد 2140 الهیات-ادیان و عرفان

رشته : کلیه رشته ها

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2137 آینده پژوهی

 سوالات دکتری 92 کد 2137 آینده پژوهی

رشته : کلیه رشته ها

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2136 مجموعه کار آفرینی

 سوالات دکتری 92 کد 2136 مجموعه کار آفرینی

رشته : کلیه رشته ها

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2135 محیط زیست-برنامه ریزی

 سوالات دکتری 92 کد 2135 محیط زیست-برنامه ریزی

رشته : فیزیولوژی ورزشی

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2134 باستان شناسی

 سوالات دکتری 92 کد 2134 باستان شناسی

رشته : بیو مکانیک ورزشی

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2133 مجموعه روانشناسی

 سوالات دکتری 92 کد 2133 مجموعه روانشناسی

رشته : رشد وتکامل ویادگیری حرکتی

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2132 سنجش واندازه گیری

 سوالات دکتری 92 کد 2132 سنجش واندازه گیری

رشته : آسیب شناسی ورزشی وحرکات اصلاحی

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2131 مجموعه علوم ارتباطات

 سوالات دکتری 92 کد 2131 مجموعه علوم ارتباطات

رشته : برنامه ریزی و مدیریت ورزشی

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2130 مجموعه مشاوره و راهنمایی

 سوالات دکتری 92 کد 2130 مجموعه مشاوره و راهنمایی

رشته : فرهنگ وزبانهای باستانی

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2129 برنامه ریزی آموزشی

 سوالات دکتری 92 کد 2129 برنامه ریزی آموزشی

رشته : مجموعه زبان شناسی همگانی

مقطع: دکتری

<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 >>


خبرهای کنکور