سوالات آزمون دکترا


سوالات دکتری 92 کد 2127 آموزش عالی

 سوالات دکتری 92 کد 2127 آموزش عالی

رشته : کلیه رشته ها

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2126 تکنولوژی آموزشی

 سوالات دکتری 92 کد 2126 تکنولوژی آموزشی

رشته : کلیه رشته ها

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2125 روانشناسی تربیتی

 سوالات دکتری 92 کد 2125 روانشناسی تربیتی

رشته : کلیه رشته ها

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2124 مدیریت آموزشی

 سوالات دکتری 92 کد 2124 مدیریت آموزشی

رشته : کلیه رشته ها

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2123 برنامه ریزی درسی

 سوالات دکتری 92 کد 2123 برنامه ریزی درسی

رشته : فیزیولوژی ورزشی

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2122 فلسفه تعلیم وتربیت

 سوالات دکتری 92 کد 2122 فلسفه تعلیم وتربیت

رشته : بیو مکانیک ورزشی

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2121 مجموعه فلسفه

 سوالات دکتری 92 کد 2121 مجموعه فلسفه

رشته : رشد وتکامل ویادگیری حرکتی

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2119 حسابداری

 سوالات دکتری 92 کد 2119 حسابداری

رشته : برنامه ریزی و مدیریت ورزشی

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2118 مجموعه مدیریت

 سوالات دکتری 92 کد 2118 مجموعه مدیریت

رشته : فرهنگ وزبانهای باستانی

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2116 حقوق خصوصی

 سوالات دکتری 92 کد 2116 حقوق خصوصی

رشته : مجموعه زبان شناسی همگانی

مقطع: دکتری

<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 >>


خبرهای کنکور