سوالات آزمون دکترا


سوالات دکتری 92 کد 2115 حقوق بین الملل

 سوالات دکتری 92 کد 2115 حقوق بین الملل

رشته : کلیه رشته ها

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2114 حقوق جزا

 سوالات دکتری 92 کد 2114 حقوق جزا

رشته : کلیه رشته ها

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2113 حقوق عمومی

 سوالات دکتری 92 کد 2113 حقوق عمومی

رشته : کلیه رشته ها

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2112 مددکاری اجتماعی

 سوالات دکتری 92 کد 2112 مددکاری اجتماعی

رشته : کلیه رشته ها

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2110 مجموعه علوم اجتماعی

 سوالات دکتری 92 کد 2110 مجموعه علوم اجتماعی

رشته : فیزیولوژی ورزشی

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2109 تاریخ ایران پیش از اسلام

 سوالات دکتری 92 کد 2109 تاریخ ایران پیش از اسلام

رشته : بیو مکانیک ورزشی

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2108 مجموعه تاریخ ایران اسلامی

 سوالات دکتری 92 کد 2108 مجموعه تاریخ ایران اسلامی

رشته : رشد وتکامل ویادگیری حرکتی

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2107 تاریخ اسلام

 سوالات دکتری 92 کد 2107 تاریخ اسلام

رشته : آسیب شناسی ورزشی وحرکات اصلاحی

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2106 مجموعه علوم اقتصادی

 سوالات دکتری 92 کد 2106 مجموعه علوم اقتصادی

رشته : برنامه ریزی و مدیریت ورزشی

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2105 جغرافیای طبیعی گرایش اقلیم شناسی

 سوالات دکتری 92 کد 2105 جغرافیای طبیعی گرایش اقلیم شناسی

رشته : فرهنگ وزبانهای باستانی

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2104 جغرافیا طبیعی با گرایش ژئومورفولوژی

 سوالات دکتری 92 کد 2104 جغرافیا طبیعی با گرایش ژئومورفولوژی

رشته : مجموعه زبان شناسی همگانی

مقطع: دکتری

<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 >>


خبرهای کنکور