سوالات آزمون دکترا


سوالات دکتری 92 کد 2707 پاتولوژی دامپزشکی

 سوالات دکتری 92  کد 2707 پاتولوژی دامپزشکی

رشته : کلیه رشته ها

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2701 جراحی دامپزشکی

 سوالات دکتری 92  کد 2701 جراحی دامپزشکی

رشته : بیو مکانیک ورزشی

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2619 قارچ شناسی پزشکی

 سوالات دکتری 92  کد 2619 قارچ شناسی پزشکی

رشته : رشد وتکامل ویادگیری حرکتی

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2618 هماتولوژی آزمایشگاه و بانک خون

 سوالات دکتری 92  کد 2618 هماتولوژی آزمایشگاه و بانک خون

رشته : آسیب شناسی ورزشی وحرکات اصلاحی

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2617 باکتری شناسی پزشکی

 سوالات دکتری 92  کد 2617 باکتری شناسی پزشکی

رشته : برنامه ریزی و مدیریت ورزشی

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2616 بهداشت محیط

 سوالات دکتری 92  کد 2616 بهداشت محیط

رشته : فرهنگ وزبانهای باستانی

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2615 پرستاری

 سوالات دکتری 92  کد 2615 پرستاری

رشته : مجموعه زبان شناسی همگانی

مقطع: دکتری

<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 >>


خبرهای کنکور