سوالات آزمون دکترا


سوالات دکتری 92 کد 2614 علوم تشریحی

 سوالات دکتری 92 کد 2614 علوم تشریحی

رشته : کلیه رشته ها

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2613 بهداشت حرفه ای

 سوالات دکتری 92 کد 2613 بهداشت حرفه ای

رشته : کلیه رشته ها

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2612 زیست فناوری پزشکی

 سوالات دکتری 92 کد 2612 زیست فناوری پزشکی

رشته : کلیه رشته ها

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2610 ویروس شناسی پزشکی

 سوالات دکتری 92 کد 2610 ویروس شناسی پزشکی

رشته : کلیه رشته ها

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2609 فیزیک پزشکی

 سوالات دکتری 92 کد 2609 فیزیک پزشکی

رشته : کلیه رشته ها

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2608 فیزیولوژی

 سوالات دکتری 92 کد 2608 فیزیولوژی

رشته : فیزیولوژی ورزشی

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2607 فیزیوتراپی

 سوالات دکتری 92 کد 2607 فیزیوتراپی

رشته : بیو مکانیک ورزشی

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2606 ژنتیک پزشکی

 سوالات دکتری 92 کد 2606 ژنتیک پزشکی

رشته : رشد وتکامل ویادگیری حرکتی

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2605 بیوشیمی بالینی

 سوالات دکتری 92 کد 2605 بیوشیمی بالینی

رشته : آسیب شناسی ورزشی وحرکات اصلاحی

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2604 ایمنی شناسی پزشکی

 سوالات دکتری 92 کد 2604 ایمنی شناسی پزشکی

رشته : برنامه ریزی و مدیریت ورزشی

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2603 انگل شناسی پزشکی

 سوالات دکتری 92 کد 2603 انگل شناسی پزشکی

رشته : فرهنگ وزبانهای باستانی

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2602 آموزش بهداشت

 سوالات دکتری 92 کد 2602 آموزش بهداشت

رشته : مجموعه زبان شناسی همگانی

مقطع: دکتری

<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 >>


خبرهای کنکور