سوالات آزمون دکترا


سوالات دکتری 92 کد 2601 آمار زیستی

 سوالات دکتری 92 کد 2601 آمار زیستی

رشته : کلیه رشته ها

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2504 پژوهش هنر

 سوالات دکتری 92 کد 2504 پژوهش هنر

رشته : کلیه رشته ها

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2503 مجموعه شهرسازی

 سوالات دکتری 92 کد 2503 مجموعه شهرسازی

رشته : کلیه رشته ها

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2502 مجموعه معماری

 سوالات دکتری 92 کد 2502 مجموعه معماری

رشته : فیزیولوژی ورزشی

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2453 مجموعه چوب شناسی و صنایع چوب

 سوالات دکتری 92 کد 2453 مجموعه چوب شناسی و صنایع چوب

رشته : رشد وتکامل ویادگیری حرکتی

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2452 علوم طیور

 سوالات دکتری 92 کد 2452 علوم طیور

رشته : آسیب شناسی ورزشی وحرکات اصلاحی

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2451 مجموعه کشاورزی هسته ای

 سوالات دکتری 92 کد 2451 مجموعه کشاورزی هسته ای

رشته : برنامه ریزی و مدیریت ورزشی

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2450 آبخیزداری(علوم مهندسی آبخیزداری)

 سوالات دکتری 92 کد 2450 آبخیزداری(علوم مهندسی آبخیزداری)

رشته : فرهنگ وزبانهای باستانی

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2449 بیابان زدایی

 سوالات دکتری 92 کد 2449 بیابان زدایی

رشته : مجموعه زبان شناسی همگانی

مقطع: دکتری

<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 >>


خبرهای کنکور