سوالات آزمون دکترا


سوالات دکتری 92 کد 2448 علوم مرتع-مرتعداری

 سوالات دکتری 92 کد 2448 علوم مرتع-مرتعداری

رشته : کلیه رشته ها

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2447 تولید و بهره برداری صید

 سوالات دکتری 92 کد 2447 تولید و بهره برداری صید

رشته : کلیه رشته ها

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2446 بوم شناسی آبزیان شیلاتی

 سوالات دکتری 92 کد 2446 بوم شناسی آبزیان شیلاتی

رشته : کلیه رشته ها

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2445 فرآوری محصولات شیلاتی

 سوالات دکتری 92 کد 2445 فرآوری محصولات شیلاتی

رشته : کلیه رشته ها

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2444 تکثیر وپرورش

 سوالات دکتری 92 کد 2444 تکثیر وپرورش

رشته : کلیه رشته ها

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2443 جنگل شناسی و اکولوژی جنگل

 سوالات دکتری 92 کد 2443 جنگل شناسی و اکولوژی جنگل

رشته : فیزیولوژی ورزشی

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2442 جنگل داری و علوم جنگل

 سوالات دکتری 92 کد 2442 جنگل داری و علوم جنگل

رشته : بیو مکانیک ورزشی

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2441 جنگلداری و اقتصاد جنگل

 سوالات دکتری 92 کد 2441 جنگلداری و اقتصاد جنگل

رشته : رشد وتکامل ویادگیری حرکتی

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2440 مجموعه بیماری شناسی گیاهی

 سوالات دکتری 92 کد 2440 مجموعه بیماری شناسی گیاهی

رشته : آسیب شناسی ورزشی وحرکات اصلاحی

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2439 مجموعه حشره شناسی کشاورزی

 سوالات دکتری 92 کد 2439 مجموعه حشره شناسی کشاورزی

رشته : برنامه ریزی و مدیریت ورزشی

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2438 توسعه روستایی-توسعه کشاورزی

 سوالات دکتری 92 کد 2438 توسعه روستایی-توسعه کشاورزی

رشته : فرهنگ وزبانهای باستانی

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2437 ترویج کشاورزی- آموزش کشاورزی

 سوالات دکتری 92 کد 2437 ترویج کشاورزی- آموزش کشاورزی

رشته : مجموعه زبان شناسی همگانی

مقطع: دکتری

<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 >>


خبرهای کنکور