سوالات آزمون دکترا


سوالات دکتری 92 کد 2435 مهندسی تولیدات گیاهی

 سوالات دکتری 92  کد 2435 مهندسی تولیدات گیاهی

رشته : کلیه رشته ها

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2431 اصلاح نباتات-ژنتیک بیومنری

 سوالات دکتری 92  کد 2431 اصلاح نباتات-ژنتیک بیومنری

رشته : فیزیولوژی ورزشی

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2430 هواشناسی کشاورزی

 سوالات دکتری 92  کد 2430 هواشناسی کشاورزی

رشته : بیو مکانیک ورزشی

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2429 منابع آب

 سوالات دکتری 92  کد 2429 منابع آب

رشته : رشد وتکامل ویادگیری حرکتی

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2428 سازه های آبی

 سوالات دکتری 92  کد 2428 سازه های آبی

رشته : آسیب شناسی ورزشی وحرکات اصلاحی

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2427 آبیاری و زهکشی-علوم و مهندسی آبیاری

 سوالات دکتری 92  کد 2427 آبیاری و زهکشی-علوم و مهندسی آبیاری

رشته : برنامه ریزی و مدیریت ورزشی

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2425 تغذیه دام-نشخوار کنندگان-طیور و دام

 سوالات دکتری 92  کد 2425 تغذیه دام-نشخوار کنندگان-طیور و دام

رشته : مجموعه زبان شناسی همگانی

مقطع: دکتری

<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 >>


خبرهای کنکور