سوالات آزمون دکترا


سوالات دکتری 92 کد 2424 فیزیولوژی دام

 سوالات دکتری 92  کد 2424 فیزیولوژی دام

رشته : کلیه رشته ها

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2423 شیمی وحاصلخیزی خاک

 سوالات دکتری 92  کد 2423 شیمی وحاصلخیزی خاک

رشته : کلیه رشته ها

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2421 فیزیک وحفاظت خاک

 سوالات دکتری 92  کد 2421 فیزیک وحفاظت خاک

رشته : کلیه رشته ها

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2419 صنایع خمیر وکاغذ

 سوالات دکتری 92  کد 2419 صنایع خمیر وکاغذ

رشته : فیزیولوژی ورزشی

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2417 حفاظت و اصلاح چوب

 سوالات دکتری 92  کد 2417  حفاظت و اصلاح چوب

رشته : رشد وتکامل ویادگیری حرکتی

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2416 مجموعه اقتصاد کشاورزی

 سوالات دکتری 92  کد 2416 مجموعه اقتصاد کشاورزی

رشته : آسیب شناسی ورزشی وحرکات اصلاحی

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2415 مهندسی صنایع غذایی

 سوالات دکتری 92  کد 2415 مهندسی صنایع غذایی

رشته : برنامه ریزی و مدیریت ورزشی

مقطع: دکتری

سوالات دکتری 92 کد 2414 شیمی موادغذایی

 سوالات دکتری 92  کد 2414 شیمی موادغذایی

رشته : فرهنگ وزبانهای باستانی

مقطع: دکتری

<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 >>


خبرهای کنکور